Tag Archives: msg songs in sindhubhairavi

MSV Songs in Raaga Sindhu Bhairavi

Some songs by MSV in Raaga Sindhu Bhairavi scale are:

1. Pesuvadhu kiLiyaa – sa-ri-sa-ni (pEsuvadhu) sa-ma-ma (kiLiyA);
2. avaL paRandhu pOnALE – dha-dha (avaL) dha-dha-dha (paRandhu) dh-pa-pa-ma (pOnALE);
3. engE nimmadhi – dha-ni (engE) Sa-ni-dha (nimmadhi) pa-dha (engE) ni-dha-pa (nimmadhi);
4. tharai mEl piRakka vaiththAn – sa-sa (tharai) sa-ma (mEl) ma-ma (piRakka) ma-ma-ma (vaiththAn);
5. Aru manamE Aru – sa-sa (Aru) ri-ga-ri (manamE) sa-sa (Aru);
6. pallAkku vAngap pOnEn – sa-ma-pa (pallAkku) dha-dha (vAngap) pa-dha (pOnEn);
7. nAn ANaiyittAl adhu nadandhu vital – ma-dha (nAn) ANaiyittAl (Sa-Sa-Sa-Sa-dha);
8. ammammA kAtru vandhu Adai thottu – Sa-Sa-Sa (ammammA) ni-Sa (kAtru) ni-dha (vandhu) pa-dha (Adai) pa-ma (thottu);
9. padiththAnE – Sa-Sa-Sa-Sa-Ri-Sa-Ri-Sa-ni (padaiththAnE) ni-Sa-ni-dha-ni-Sa (padaiththAnE);
10. thErEdhu silaiyEdhu – dha-pa-ma (thErEdhu) dha-dha-pa-ma (silaiyEdhu) (immediately there is a Ga in thirunALEdhu);
11. satti suttadhadA – Sa-Sa (satti) ni-Sa-ni-ni (suttadhadA);
12. ennai yArendru eNNi eNNi – sa-ma (ennai) ga-ri-sa (yArendu) sa-sa (eNNi) ri-na (eNNi);
13. Adaludan pAdalai kEttu – pa-pa-pa-pa (Adaludan) pa-dha-dha-pa (pAdalai) ma-ga (kEttu);
14. Annamitta kaigaLukku – Sa-Sa-Ri-Sa (annamitta) ni-ni-ni-Sa (kaigaLukku).

As always, to add beautiful touches, MSV also uses notes outside the scale in some places. The “ri” in Sindhu bhairavi usually gives a sad feeling. But MSV uses the scale for jolly mood in pEsuvadhu kiLiyA, Adaludan pAdalai kEttu, nAn ANaiyittAl etc.